Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Boven

Smartphones in de klas: vloek of zegen?

Smartphones in de klas: vloek of zegen?
Redactie

Het gebruik van smartphones in de klas blijft een omstreden onderwerp onder zowel docenten als ouders. Aan de ene kant worden smartphones gezien als een handig hulpmiddel om informatie op te zoeken en te communiceren, maar aan de andere kant kunnen ze ook afleiding veroorzaken en de aandacht van de leerlingen afleiden van de lesstof.

Een recent onderzoek uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 751 docenten laat zien dat bijna de helft van de docenten vindt dat smartphones een negatieve invloed hebben op het onderwijs. Ze geven aan dat leerlingen vaak afgeleid worden door hun telefoon en dat dit ten koste gaat van de concentratie tijdens de les.

Dit klassiekertje wordt niet meer in de klas gebruikt, vermoedelijk…

Toch zijn er ook docenten die smartphones juist zien als een nuttig hulpmiddel. Zij vinden dat smartphones bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om informatie op te zoeken of om op een interactieve manier te werken aan opdrachten.

Ook ouders hebben een belangrijke rol in het gebruik van smartphones op school. Uit een enquête van Ouders & Onderwijs onder ruim 1000 ouders blijkt dat de meerderheid van de ouders het gebruik van smartphones in de klas toestaat, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo vinden ze het belangrijk dat de school duidelijke regels heeft over het gebruik van smartphones en dat deze regels ook worden nageleefd.

Smartphone verbieden op school of niet?

In Nederland zijn er scholen die ervoor kiezen om smartphones volledig te verbieden in de klas, terwijl andere scholen juist het gebruik van smartphones stimuleren. Het is dan ook belangrijk dat scholen goed nadenken over hun beleid omtrent het gebruik van smartphones en dat ze hierover in gesprek gaan met zowel docenten als ouder

Video: Arjen Lubach over smartphones

In zijn populaire televisieprogramma ‘Zondag met Lubach’ besteedde Arjen Lubach onlangs aandacht aan het gebruik van smartphones in de klas. In de aflevering stelde hij voor om het gebruik van smartphones op school volledig te verbieden. Lubach voerde verschillende argumenten aan, waaronder de afleiding die smartphones veroorzaken en de mogelijkheid tot cyberpesten.

De uitzending van Lubach leidde tot veel reacties, zowel positief als negatief. Sommige mensen prezen Lubach voor zijn standpunt en benadrukten het belang van aandacht en concentratie tijdens de les. Anderen waren echter van mening dat een verbod op smartphones niet de oplossing is en dat het beter is om leerlingen te leren om op een verantwoorde manier met hun telefoon om te gaan.

Video: Fortes Lyceum over Lubach en de smartphones

Ook het ministerie van Onderwijs reageerde op de uitzending van Lubach. Een woordvoerder liet weten dat het aan scholen zelf is om beleid te maken omtrent het gebruik van smartphones en dat het ministerie geen landelijke richtlijnen zal geven. Wel benadrukte de woordvoerder dat het belangrijk is dat leerlingen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren van hun smartphonegebruik, zoals afleiding en cyberpesten.

Kortom, de discussie over smartphones in de klas blijft voortduren en er zijn verschillende meningen over wat de beste aanpak is. Scholen zullen moeten blijven nadenken over hun beleid omtrent het gebruik van smartphones en daarbij zowel docenten als ouders betrekken.